Nhập thông tin tài khoản facebook

Chú ý:

Để lấy được token full quyền, bạn cần nhập thông tin đăng nhập của facebook chứ không phải tài khoản đăng nhập trên website. Mật khẩu bạn sử dụng có thể dùng mật khẩu facebook hoặc mật khẩu ứng dụng.