Tìm facebook bằng số điện thoại

Các số điện thoại như sau là hợp lệ, ví dụ:

  • 0912345678
  • 01666777888
  • 0377777777

Những mã sau không phải là số điện thoại hợp lệ:

  • +84912345678
  • 84912345678
  • abc9123456